سلام بر مرز داران

اللهم إنا نشكو إليك *** خدایا جنگ تحمیلی

اللهم إنا نشكو إليك *** خدایا صلح تحمیلی

اللهم إنا نشكو إليك *** خدایا فن جام تحمیلی

اللهم إنا نشكو إليك *** خدایا رفع جام تحمیلی

                                    دفاعیه ملا نایینی

این دفاعیه در حوادث مهم و یا بدرخواست شما به روز رسانی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید